Advies nodig?

Onze specialisten staan u graag te woord en hebben antwoord op al uw vragen.

Megastore bij u in de buurt

Kom langs in Elversele, Roeselare, Genk, Kampenhout, Kruisem, Geel, Sint-Pieters-Leeuw, Wommelgem, Gembloux, Quaregnon.

Onze vestigingen

Plaatsingsvoorwaarden

PLAATSINGSVOORWAARDEN Chalet Center nv

Indien de diensten van Chalet Center worden verzocht de plaatsing van het door de klant aangekochte artikel uit te voeren, gelden bovenop de gebruikelijke verkoopsvoorwaarden, eveneens onderstaande plaatsingsvoorwaarden:

1 Algemeen

De ondertekening van onderhavige plaatsingsvoorwaarden houdt ook de kennisgeving en aanvaarding in van de algemene verkoopvoorwaarden. De klant dient te hebben voldaan aan alle wettelijke, administratieve en reglementaire voorschriften en te beschikken over alle nodige vergunningen m.b.t. de oprichting van de constructie. Geen enkele aansprakelijkheid uit dien hoofde kan Chalet Center ten laste worden gelegd.

Maakt u perceel / woning waar de plaatsing uitgevoerd zal worden deel van een bouwproject kunnen de werken pas aangevat worden na oplevering van de bouwheer en of in overleg met de werfleider. Meldingsplicht is de verantwoordelijkheid van de koper/ eigenaar. Indien het voor  de architect van de opdrachtgever vereist is, kan er een verzekeringsattest worden afgeleverd  voor een tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid volgens de wet Peeters-Borsus. In dit geval zal de éénmalige verzekeringspremie worden gefactureerd aan de opdrachtgever.

1.1. Levering

De levering en de plaatsing van de aangekochte blokhut kan op verschillende manieren gebeuren. Het kan zijn dat de constructie voor de plaatsing wordt geleverd of het kan zijn dat de constructie met het plaatsingsteam meekomt. Chalet Center is vrij om deze keuze te maken naar aanleiding van bezetting van haar plaatsingsteams en/of andere omstandigheden. De betaling van het geleverde artikel, inclusief plaatsing, dient steeds te geschieden voor het lossen van de vrachtwagen. Ook indien de plaatsing niet de zelfde dag zal plaats vinden. De klant wordt steeds op voorhand schriftelijk verwittigd van de lever- en/of plaatsingsdatum.

Indien er geen ruimte op het terrein zelf voor de plaatsingsvrachtwagen is, dient de koper ervoor te zorgen dat er genoeg parkeerplaatsen vrijgehouden worden vóór het terrein. Indien een plaatsing in delen moet gebeuren zal ieder deel afzonderlijk worden opgeleverd en betaald. Tevens zal de koper voor ieder deel minimum de dagprijs betalen van 750 euro excl. BTW.

1.2. Nutsvoorzieningen

De koper zal stromend water en sanitaire voorzieningen ter beschikking stellen. In een straal van 30 meter dient voldoende elektriciteit van 220V gratis aanwezig te zijn. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient de koper de diensten van Chalet Center hiervan minimum 8 dagen voor aanvang van de plaatsing op de hoogte te brengen zodat een stroomgroep kan gereserveerd worden. De kostprijs hiervoor bedraagt 100 Euro per dag, ex. BTW, en dient vereffend te worden vóór aanvang van de plaatsing.

1.3. Toegankelijkheid van de bouwplaats

De bouwplaats dient tot op max. 30 meter bereikbaar en berijdbaar te zijn met een vrachtwagen van 10 à 15 ton. Indien de afstand van de losplaats tot de bouwplaats méér dan 30 meter bedraagt, worden hiervoor extra werkuren in rekening gebracht aan 50 euro ex. BTW, per uur en per persoon. Deze kosten dienen onmiddellijk bij plaatsing vereffend te worden door de klant. Indien de klant hulp voorziet voor het lossen, zodanig dat er geen werkuren verloren gaan, worden er geen kosten aangerekend.

De koper dient bij levering en/of plaatsing ter plaatse aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Deze dient alle zichtbare en onzichtbare karakteristieken kenbaar te maken zoals: putten, leidingen, afvoer of rioleringsbuizen, enz..

De goederen worden afgeladen en op hun plaats gereden door een meeneemheftruck. Deze weegt +/- 3 ton niet geladen; met lading kan dit oplopen tot +/- 7 ton of door een vrachtwagen van 10 à 15 ton. De goederen worden afgeladen op een plaats die goed bereikbaar is en aangeduid door de koper, op zijn verantwoordelijkheid voor om het even welke beschadiging bij het lossen. Indien de koper voor wat voor reden dan ook niet aanwezig of vertegenwoordigd kan zijn, zal Chalet Center zelf de losplaats bepalen. Dit gebeurt op de volledige verantwoordelijkheid van de koper en kan onder geen omstandigheden aanleiding geven tot reclamaties, ongeacht de schade die hierdoor ontstaat.

Indien de vrachtwagen of heftruck zich zou vastrijden bij het naderen van een door de klant gekozen losplaats, worden alle kosten nodig ter depannage in rekening gebracht van de koper. Deze kosten bestaan uit de factuur van de firma die de depannage uitvoert, vermeerderd met het uurloon van de chauffeur ten bedrage van 50 Euro per uur, exclusief B.T.W.

De chauffeur kan de koper niet helpen bij het verplaatsen, binnenbrengen of monteren van de goederen. Ook zal hij geen andere goederen kunnen verplaatsen, aangezien hij zijn verdere leverschema moet volgen en afwerken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen aangerekend worden.

1.4. Additionele uit te voeren werken (buiten de gemaakte verkoopovereenkomst)

Indien er extra werken moeten uitgevoerd worden, dan worden deze werken in regie uitgevoerd aan 50 euro ex. BTW, per uur en per persoon. Deze kosten dienen onmiddellijk betaald te worden na beëindiging van de werken. Indien de extra werken van dien aard zijn dat de plaatsing niet kan worden afgewerkt in de voorziene dagen, en wij een extra dag moeten terug komen wordt deze dag volledig in rekening gebracht aan 750 euro excl. BTW.

1.5. Fundering (zie ook handleiding fundering document verkrijgbaar in winkels of website)

Indien de koper heeft gekozen voor een fundering met betonplaten, dient de bouwplaats ca. 2 cm uitgegraven te zijn bij aankomst van onze diensten. Tevens dient de ondergrond waterpas , genivelleerd en voldoende solide te zijn.

Heeft de koper gekozen om zelf de fundering te voorzien (bv betonnen plateau) , dan dient deze tevens perfect waterpas te zijn en over de passende minimumafmetingen te beschikken. Raadpleeg hiervoor de verkoopadviseur. Chalet Center benadrukt dat het waterpas zijn van de fundering niet automatisch gecontroleerd wordt door haar diensten. Indien de fundering groter is dan de buitenmuren (dit wordt ten zeerste afgeraden) is de klant zelf verantwoordelijk voor het afkitten van onderste balklaag ten opzichte van de fundering. Het afkitten kan uitgevoerd worden door Chalet Center als bijkomende plaatsingsoptie.

In geval de fundering niet conform bovenstaande richtlijnen werd uitgevoerd , waardoor extra werkuren noodzakelijk zijn, worden deze integraal in rekening gebracht van de klant aan 50 euro excl. btw per uur per persoon. Deze werkuren dienen onmiddellijk bij plaatsing door klant vereffend te worden. Indien onze diensten beoordelen dat de plaatsing niet kan doorgaan ten gevolge van onregelmatigheden omtrent de fundering of bereikbaarheid van de bouwplaats , zal een extra vergoeding van 750 euro excl. btw , in rekening worden gebracht als compensatie voor verloren werkuren , verplaatsing en inkomsten.

De bouwplaats dient altijd vrij te zijn van alle obstakels (zoals bomen, struiken, speelgoed, enz. ). Indien Chalet Center genoodzaakt is om obstakels te verwijderen gebeurt dit op risico van de klant en dit kan nooit aanleiding geven tot reclamaties.

Chalet Center behoudt zich het recht de plaatsing te weigeren, namelijk indien de ondergrond niet de vereiste technische karakteristieken vertoont om een plaatsing volgens de regels van goed vakmanschap uit te kunnen voeren: niet waterpas, oneffenheden, vocht, enz. …

2. De plaatsing

Tijdens de uitvoering van de werken kunnen er geen andere werken plaatsvinden in de buurt die de werken kunnen hinderen. De klant wordt verzocht alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen, ter voorkoming van breuk of beschadiging van zijn eigendommen en die van andere in de buurt van de bouwplaats bij de uitvoering van de werken. Dit geldt ook voor het interieur van de woning, in het voorkomend geval dat de chauffeur of het bouwteam door de woning moeten passeren om de constructie te lossen. Iedere vorm van schade hierdoor geeft geen aanleiding tot schadeloosstelling.

De klant zal er verder voor moeten zorgen dat de werf normaal toegankelijk is en voldoende afgewerkt is zodat Chalet Center de werken op een normale, veilige en propere manier kan uitvoeren. Indien de plaatsingswerken eenzijdig door de koper worden stilgelegd, zullen alle bijkomende kosten om later terug te komen om de werken voort te zetten voor rekening van de koper zijn, alsook alle eventuele nieuw aan te leveren materialen. Tevens zal de garantie op de constructie komen te vervallen en kan Chalet Center nooit aansprakelijk gesteld worden voor direct of indirecte gevolgen van deze actie. Het stilleggen van de werken ongeacht zijn reden geeft geen aanleiding om de onderhoudswerken niet uit te voeren volgens de algemene verkoopvoorwaarden en het onderhoudsplan. Het afdekken en opbergen van de nog niet gebruikt zijnde materialen is dan ook de verantwoordelijkheid van de koper.

Stilleggen van werken geeft geen aanleiding tot niet betalen van het eventuele resterende saldo. Alle ramen en deuren worden bij het plaatsen direct afgesteld. Het kan zijn dat na een verloop van tijd door het natuurlijk werken van het hout de ramen en deuren opnieuw dienen bijgeregeld te worden. Dit dient te gebeuren door de koper. Chalet Center kan indien gewenst dit voor de koper komen doen maar dit zal altijd geschieden tegen een vergoeding van 50 euro excl. BTW per uur en per persoon.

Ook voorrijkosten worden aan dit tarief gerekend. Handleiding voor afstellen ramen en deuren vindt u in de algemene handleiding en kunt u ook opvragen in onze winkels.

Chalet Center is niet verantwoordelijk voor schade door derden tijdens de werken.

 

2.2. Boren in bestaande materialen

Het kan zijn dat Chalet Center dient te boren in bestaande, breukgevoelige materialen. Dit wordt enkel uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van de klant, op verantwoordelijkheid van de klant. Chalet Center is niet verantwoordelijk voor schade bij uitvoering van deze handelingen.

2.3. Aanwezigheid van de klant

In principe is de aanwezigheid van de koper na het aanduiden van de bouwplaats niet noodzakelijk tot aan het beëindigen van de plaatsing. Eventuele extra werkuren dienen echter wel onmiddellijk bij de plaatsing vereffend te worden, ook indien de noodzaak of omvang niet door de klant kan vastgesteld worden ten gevolge zijn (tijdelijke) afwezigheid. Op het einde van de werken wordt er een oplevering gedaan door het bouwteam. Indien de koper niet aanwezig is bij deze oplevering, gaat hij hiermee automatisch akkoord.

3. Oplevering

Na de montage wordt de oplevernota samen met het montageteam opgesteld en dient deze voor akkoord ondertekend te worden. Op de oplevernota worden alle irregulariteiten opgesomd alsook eventuele opmerkingen van de klant of het montageteam. Indien de klant niet aanwezig is bij de oplevering wordt een kopie achtergelaten door het montageteam en wordt deze automatisch voor akkoord aangenomen.

4. Klachten

Gemotiveerde klachten i.v.m. de uitgevoerde werken en constructie moeten bij Chalet Center schriftelijk toekomen binnen de 8 dagen na de oplevering vergezeld van foto’s van de desbetreffende klacht en alleszins voor ingebruikname. Bij ingebruikname en het verstrijken van de vermelde termijn worden de uitgevoerde werken als aanvaard beschouwd.

© copyright | Privacy statement | Cookie beleid | Algemene voorwaarden | Login |