Advies nodig?

Onze specialisten staan u graag te woord en hebben antwoord op al uw vragen.

Megastore bij u in de buurt

Kom langs in Elversele, Roeselare, Genk, Kampenhout, Kruisem, Geel, Sint-Pieters-Leeuw, Wommelgem, Gembloux, Quaregnon.

Onze vestigingen

Algemene voorwaarden

  1.        Bestellingen

Chalet Center is niet verantwoordelijk voor drukfouten en/of vergissingen in haar documentatie en/of foldermateriaal in welke vorm dan ook. Tevens behoudt zij zich het recht om op ieder moment de prijzen, condities, assortiment en/of maatvoeringen aan te passen.

1.1. Al offertes hebben een geldigheid van 8 dagen. Na deze termijn behoudt Chalet Center zich het recht voor om eventuele prijsstijgingen door te rekenen.

1.2. Een offerte of een bestelbon wordt een bestelling vanaf het moment dat deze voor akkoord wordt ondertekend. Bij het plaatsen van een bestelling zal er direct een voorschotfactuur worden opgemaakt van 25% van het bestelde bedrag. Deze  factuur dient te worden voldaan binnen de 8 dagen. De koper verbindt zich vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst. Het niet  betalen van deze factuur zal ingeen geval gezien worden als een annulatie van de bestelling. Als enige uitzondering hierop geldt een voorbehoud van het bekomen van een bouwvergunning. In dit geval wordt de voorschotfactuur betaald op het moment van verkrijgen van de bouwvergunning. Enkel het niet verkrijgen van de bouwvergunning zal aanzien worden als een reden van annulatie. Een officiële afwijzing van de gemeente waar de bouwvergunning aangevraagd is, is een noodzakelijk bewijs.

1.3. Elke offerte en/of bestelbon  wordt opgesteld onder voorbehoud van omissies of rekenfouten. Elke offerte  is vertrouwelijk tot deze integraal wordt aanvaard door de klant. Chalet Center is niet verantwoordelijk voor de juistheid van opmeting van de klant.

1.4. Een tekening aangeleverd door de klant of zijn architect of gehecht aan een bouwvergunning, dient voor  Chalet  Center enkel als  maatvoering of als richtlijn. Chalet  Center zal deze tekening en/of plannen enkel maar gebruiken om een eigen invulling te geven met de bouwelementen door haar gebruikt. Na bestelling zal soms een productietekening voorgelegd worden aan de klant. Deze productietekening dient door klant en eventueel door diens aangestelde architect te worden nagekeken en worden goedgekeurd alvorens de constructie in productie gaat. Deze productietekening is bindend en de daarop vermelde afmetingen primeren bovenop die vermeld op de tekening van de klant. Chalet Center aanvaardt achteraf geen reclamaties op eventuele afwijkingen van de origineel aangeleverde plannen.

  1.        Leveringen, Afhalingen en Betaling

2.1. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding en of gevolgschade noch op ontbinding van de overeenkomst.

2.2. De leveringstermijn begint te lopen vanaf het moment dat alle productiegegevens bekend zijn en het voorschot van 25% is betaald. De levertermijn wordt uitgedrukt in aantal werkweken. Deze zal pas echt indicatief vastgelegd worden, op het moment van input in het productiesysteem. Voor elk geval van overmacht bij Chalet Center of bij haar leveranciers wordt de levertermijn  evenredig verlengd. Deze verlenging geeft geen aanleiding tot schadeloosstelling. Iedere wijziging op verzoek van de klant aan een bestelling in uitvoering doet na aanvaarding ervan een nieuwe termijn lopen. Indien de productietekening reeds gemaakt is, zal er voor deze wijziging een kost van de tekenaar worden aangerekend aan 60 euro/uur excl. BTW. Indien de bestelling reeds in productie zit is er geen wijziging meer mogelijk.

2.3. De goederen moeten contant en zonder korting worden betaald voor het lossen of laden van de vrachtwagen, zowel bij levering als bij afhaling, indien de wet dit toestaat. Zo niet zal de betaling dienen te geschieden zoals punt 2.7. voorschrijft. Alle supplementaire kosten ten gevolge van een onbetaalde levering worden afzonderlijk verhaald op de klant en zijn niet inbegrepen in de forfaitaire schadevergoeding wegens laattijdige betaling.

2.4. Zichtbare schade aan het pakket dient binnen de 24 uur na levering en alleszins voor het gebruik van de goederen aan de diensten van Chalet Center schriftelijk gemeld te worden begeleid met foto’s van de schade. Indien dit niet gebeurt, is Chalet Center niet verantwoordelijk voor deze schade en gaat zij ervan uit dat de schade na levering heeft plaatsgevonden.

2.5. De levering gebeurt op een vooraf vastgestelde datum. De klant  wordt per brief of e-mail op de hoogte gesteld van deze datum. Bij afwezigheid op die datum zullen de vervoerkosten voor een tweede maal aanbieden aangerekend worden. Ook deze kosten dienen te worden voldaan voor het lossen van de vrachtwagen. Deze kost is minimum 100 euro inclusief BTW.

2.6. Bij afhaling van de goederen reizen deze op risico van de koper.

2.7. De goederen kunnen ook betaald worden door middel van een gecertificeerde bankcheque of door middel van een overschrijving. Het volledige bedrag moet dan 3 dagen voor de geplande levering voldaan zijn. Hetzelfde geldt als er in één van de filialen via Bancontact betaald wordt. Zolang de gelden niet op de rekening staan, behoudt Chalet Center zich het recht voor om niet te leveren.

2.8. Alle afhalingen dienen direct betaald te worden, dit via cash, gecertificeerde bankcheque of Bancontact. Als de klant afhalingen wil betalen met overschrijving, dient dit te gebeuren minstens 3 dagen van tevoren zodat de creditering  zichtbaar op de bankrekening staat van Chalet Center alvorens de goederen kunnen worden afgehaald.

2.9. Voor tuinaanleggers, aannemers en andere professionals is er een afwijkende betalingstermijn mogelijk. Dit kan  enkel na schriftelijke goedkeuring van Chalet Center en is enkel mogelijk na controle van de kredietwaardigheid van de desbetreffende onderneming.

2.10. Taksen, huidige of toekomstige BTW tarieven en/of douanekosten zijn ten  lasten van de koper. Chalet Center behoudt zich het recht om indien nodig het BTW tarief aan te passen als dit van overheidswege veranderd is tussen bestelling en levering.

2.11. Eens de goederen zijn geleverd/afgehaald, draagt de koper alle risico’s van beschadiging, verlies, diefstal of ander oorzaken van tenietgaan.

2.12. In geval van afname door tussenpersonen worden deze tussenpersonen steeds geacht te handelen als gemandateerden en voor rekening van de klant.

2.13. Zolang er geen integrale betaling is worden er geen attesten aan de koper afgeleverd, noch interventies uitgevoerd.

2.14. Cadeaubonnen en tegoedbonnen hebben een geldigheid van maximaal 1 jaar. Na het verstrijken van deze datum zijn deze niet meer geldig en komen deze te vervallen.

2.15. Leveringen in België zijn franco vanaf 500,- euro. Na onderlinge afspraak kan er beneden de 500,- euro geleverd worden mits deelname in de transportkost.

2.16. De goederen worden afgeladen op een plaats die goed bereikbaar is en aangeduid door de koper, op zijn verantwoordelijkheid voor  om het even  welke beschadiging bij het lossen. Indien de koper voor  wat voor reden dan ook niet aanwezig of vertegenwoordigd kan zijn, zal Chalet Center zelf de losplaats bepalen. Dit gebeurt op de volledige verantwoordelijkheid van de koper en kan onder geen omstandigheden aanleiding geven tot reclamaties, ongeacht de schade die hierdoor ontstaat.

  1.        Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van Chalet Center zolang door de klant de verschuldigde koopsom niet volledig is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Chalet Center kan tot het wederhalen der leveringen beslissen zonder voorbericht indien de gestelde betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd.

  1.        Laattijdige betalingen en afhalingen

In geval van niet-betaling van een factuur begint onmiddellijk een intrest te lopen van 1 % per maand, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Tevens zal een forfaitaire schadeloosstelling van 10 % op het totale bedrag van de bestelling verschuldigd zijn als vergoeding voor de kosten verbonden  aan dit betalingsgedrag. Het minimum van deze schadeloosstelling wordt vastgelegd op 150,- euro. Deze schadeloosstelling is verschuldigd bovenop de intresten en eventueel noodzakelijke gerechtskosten.

Indien de klant de goederen niet kan ontvangen of afhalen na 2 maand  dat zij de eerste keer verwittigd werd van levering, dient de klant stockage kosten  te betalen van 25,- euro per week. Indien de klant de goederen na één jaar nog niet heeft kunnen ontvangen of komen ophalen, wordt dit aanzien als annulatie van de bestelling door de klant. Chalet Center behoudt zich het recht om de goederen te verkopen, het voorschot van de klant te innen en het resterende nog openstaande bedrag via rechtswege op te eisen van de klant incl. alle gemaakte kosten hieromtrent alsook intresten, verwijlintresten en een forfaitaire schade vergoeding.

  1.        Annulatie

De klant kan de bestelling annuleren tot  uiterlijk zeven  dagen na datum van bestelling.  Deze voorwaarde vervalt indien  binnen deze termijn de bestelde goederen worden afgehaald op één van de filialen.  Indien de klant wenst dat de levering wordt uitgevoerd binnen deze bedenktermijn vervalt de bedenktermijn automatisch.

In alle andere gevallen van annulatie van de bestelling door de klant is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% met een minimum van € 150,- euro  en dit onder voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schadevergoeding te eisen. Wanneer de goederen in productie zijn is er geen annulatie meer mogelijk. 

Bij eventuele terugnamen van recent aangekochte standaard goederen (dus geen goederen die op maat of speciaal besteld) gelden volgende punten: goederen moeten in perfecte  staat zijn, mogen niet behandeld zijn, indien van toepassing dient de originele verpakking erbij te zijn en in goede staat, retour aan 90% van de aankoopwaarde en onder vorm van een waardebon met geldigheid van 1 jaar.

  1.        Waarborg / verval van waarborg

6.1. Chalet Center  biedt U na integrale betaling een garantie van 2 jaar tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere  termijn werd aangegeven op het moment van bestelling.  De garantie dekt enkel constructie- en productiefouten.  Indien, tijdens de garantieperiode, ten gevolge van constructie- of productiefouten, herstellingen noodzakelijk  zouden blijken, worden enkel verplaatsingsvergoedingen aangerekend.  Indien de gevraagde herstelling een andere oorzaak heeft dan een constructie- of productiefout, worden niet enkel verplaatsingskosten, maar ook de wisselstukken en werkuren in rekening gebracht met een minimum van 750 euro /dag

6.2. Chalet Center waarborgt nooit rechtstreekse of onrechtstreekse schade welke de klant zou kunnen geleden hebben.  De waarborg geldt niet voor de verplaatsingskosten door haar technische diensten, tenzij anders vermeld.  Chalet Center wijst elke vordering af voor herstellingen die door de klant, of door andere personen dan deze uitdrukkelijk door Chalet Center aangeduid, worden uitgevoerd.  De garantie geldt nooit voor schade veroorzaakt door stormschade, natuurkrachten, verkeerd of gebrekkig onderhoud, problemen met de fundering, gevolgen van het natuurlijk gedrag van de goederen, zoals het niet langer normaal functioneren van ramen en deuren en alle andere zaken die voortkomen uit de normale werking en/of slijtage van het hout. Deze opsomming is niet beperkend of gelimiteerd in de ruimste zin van het woord. Zie onderhoudsplan en handleiding fundering

6.3. De waarborg geldt niet voor gebreken of defecten die ontstaan door  verkeerd gebruik zoals: verkeerd of geen onderhoud, abnormale belasting, verkeerde montage, enz… Fouten als gevolg van verkeerde opslag, plaatsing, onderhoud en/of gebruiksomstandigheden kunnen niet ten lasten gelegd worden.

6.4. Schade veroorzaakt door gewijzigde klimatologische omstandigheden kan geenszins verhaald worden op Chalet Center. Er wordt geen garantie verleend voor schade door condensatiewater of -vocht aan de dakbedekking veroorzaakt door temperatuurverschillen, opstijgend vocht of te weinig verluchting.

6.5. De waarborg vervalt onherroepelijk indien de klant bepaalde wijzigingen aan de goederen zou hebben uitgevoerd, ongeacht de grootte en/of belangrijkheid van deze wijzigingen.  In geval de bouwplaats niet perfect genivelleerd is, vervalt de garantie eveneens, zelfs indien de installatie van de goederen werd uitgevoerd door de diensten van Chalet Center, of in haar opdracht.

6.6. Buiten de garantie vallen eveneens verborgen gebreken van hout. De garantiebepalingen gelden niet voor aantasting van ongedierte zoals: houtwormen, boktorren, fungi, zwammen, enz.

6.7. De waarborg gaat nooit verder dan deze toegestaan door de leveranciers van glas, verf, dakbedekking, ramen en deuren,  ijzerwerk, enz. Startdata i.v.m. waarborgen zijn deze die op de facturen vermeld staan van de leveranciers van Chalet Center. Glasbreuk na levering valt nooit onder de waarborg.

6.8. Indien een constructie na start van de opbouw niet binnen de 3 maand behandeld is met een primer voor levend hout aan binnen en buitenkant en een dekkende voor levend hout geschikte verf aangebracht in 2 lagen vervalt de garantie onherroepelijk. Indien de opbouw van de constructie niet direct wordt voltooid dient de nog niet voltooide constructie behandeld te worden. De nog te monteren onderdelen dienen droog en beschermd tegen de elementen te worden opgeslagen.

  1.        Productbeschrijving – uitsluiting waarborg:

Hout is een natuurproduct dat “leeft”; ieder stuk hout is anders. Hout kan verschillen van kleur, hars, dode wormsteken en/of ruwe opwollingen van fijne houtvezels bevatten.  Hout is onderhevig aan krimpen en uitzetten. Als gevolg hiervan kan hout scheuren, torsen, kromtrekken en buigen. Dit is eigen aan hout. Droogscheuren geeft geen aanleiding tot reclamaties, ongeacht de hoeveelheid, verloop, breedte, diepte  en/of lengte. Bij hout kunnen eveneens krommingen en verdraaiingen ontstaan. Ook deze maken natuurlijk deel  uit van hout en geven geen aanleiding tot reclamaties. Ook kwasten maken natuurlijk deel  uit van hout: aantal, vorm positie en toestand van kwasten (uitvalkwast of “gezonde” kwast) geven geen aanleiding tot reclamaties noch het verhalen van enige schadevergoeding voor directe of indirecte schade. Geen van deze kenmerken heeft invloed op de kwaliteit van het product. De constructies zijn winddicht. Waterdichtheid van de hoekverbindingen en kwasten kan Chalet Center niet in alle omstandigheden garanderen.

7.1. Chalet Center produceert en plaatst constructies voor tuin en recreatie niet voor woningbouw. Onze constructies volgen dan ook geen enkele normering m.b.t. woningbouw, zo als b.v. het WTCB. Het gebruiken van onze constructies als woning is op verantwoordelijkheid van de klant.

  1.        Behandeling hout – uitsluiting waarborg

Het impregneren van hout versterkt de punten aangehaald in 7. Bij geïmpregneerd hout kunnen er ook zoutvlekken en blauwschimmels optreden. Doordat Chalet Center probeert haar levertermijnen zo kort mogelijk te houden, is het mogelijk dat het vochtgehalte van geïmpregneerde constructies bij de opbouw nog hoog ligt. Dit resulteert dat bij plaatsing de balken nog iets meer uitgezet zijn. Hierdoor zijn de balken moeilijker te monteren en zullen er openingen boven ramen, deuren en poorten kunnen ontstaan. Chalet Center doet er alles aan om dit tot een minimum te beperken. Door het natuurlijk drogen van hout zullen deze openingen op termijn verdwijnen afhankelijk van de vochtigheid of droogte van dat moment. Deze eigenschappen geven geen aanleiding tot reclamaties noch  het verhalen van enige schadevergoeding voor directe of indirecte schade. Geen van deze kenmerken heeft invloed op de kwaliteit van het product. Geïmpregneerd hout dient ook behandeld te worden.

  1.        Klachten / aansprakelijkheid

9.1. Alle klachten dienen behoorlijk gemotiveerd te worden en schriftelijk binnen  de 30 dagen na levering of afhaling aan de firma Chalet Center gemeld worden. Door middel van een duidelijke omschrijving van de klacht begeleid met duidelijke foto’s van de desbetreffende klacht. Zij geven in geen geval recht op wijzigingen der betalingsvoorwaarden.

9.2. Klachten in verband met de producten van Chalet Center  zijn niet ontvankelijk  indien de  voorgestelde plaatsingsvoorschriften niet  werden nageleefd en de accessoires niet op de voorgeschreven  manier werden gebruikt en indien de afgewerkte constructie niet  werd behandeld met de door haar voorgestelde onderhoudsproducten en mits correcte toepassing van haar opgelegde onderhoudsplan zoals vermeld op de website www.chaletcenter.com. Klanten moeten een bewijs kunnen voorleggen van degelijk onderhoud aan de hand van verkoopfacturen van de door Chalet Center voorgestelde onderhoudsproducten.

9.3. De verantwoordelijkheid van Chalet Center zal, om welke reden dan ook, beperkt blijven tot de waarde van de aannemingsprijs exclusief B.T.W.

9.4. In geval van een ongeval op gelijk welk ogenblik of wegens om het even welke oorzaken is de aansprakelijkheid van Chalet Center strikt beperkt tot haar eigen personeel en tot haar levering.

  1.    Bevoegde rechtbank

In geval van betwistingen is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd.

De eventuele nietigheid van één van de clausules brengt de geldigheid van de andere niet in gedrang.

© copyright | Privacy statement | Cookie beleid | Algemene voorwaarden | Login |