Advies nodig?

Onze specialisten staan u graag te woord en hebben antwoord op al uw vragen.

Megastore bij u in de buurt

Kom langs in Elversele, Roeselare, Genk, Kampenhout, Kruisem, Geel, Sint-Pieters-Leeuw, Wommelgem.

Onze vestigingen

Algemene voorwaarden

Voorwaarden Verkoop op afstand Chalet Center Webshop

Inhoudsopgave:

 Artikel 1 - Definities

 Artikel 2 - Identiteit van Chalet Center

 Artikel 3 - Toepasselijkheid

 Artikel 4 - Het aanbod

 Artikel 5 - De overeenkomst

 Artikel 6 - Herroepingsrecht

 Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 Artikel 9 - De prijs

 Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 Artikel 11 - Levering en uitvoering

 Artikel 12 - Betaling

 Artikel 13 - Klachtenregeling

 Artikel 14 - Geschillen

 Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Chalet Center;

  3. Dag: kalenderdag;

  4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

  5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Chalet Center in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

  7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Chalet Center georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

  8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Chalet Center gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;


Artikel 2 - Identiteit van Chalet Center

Naam ondernemer: Chalet Center Comm. V.

Handelend onder de naam/namen: Chalet Center

Maatschappelijke zetel : Pontweg 9 c, 9140 Elversele

Telefoonnummer: +32 52 460 111

E-mailadres: info@ChaletCenter.com

Ondernemingsnummer : 430.013.074

BTW-identificatienummer: BE 0430.013.074

RPR : Dendermonde


Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Chalet Center en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Chalet Center en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Chalet Center zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Chalet Center gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Chalet Center niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

- de prijs inclusief belastingen.
- de eventuele kosten van aflevering.
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Chalet Center de prijs garandeert.
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is.
- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.
- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Chalet Center zo vlug mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Chalet Center is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Chalet Center passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Chalet Center daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Chalet Center kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Chalet Center op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Chalet Center zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van Chalet Center waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Chalet Center deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Chalet Center bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Chalet Center retourneren, conform de door Chalet Center verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Maatwerk producten en producten die speciaal zijn geïmpregneerd of behandeld kunnen niet geretourneerd worden. Dit is in casu het geval voor de merken Grandcasa. Alle producten van deze merken kunnen dus niet worden geretourneerd.

Bij levering van diensten:

4. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

5. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Chalet Center bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Chalet Center dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

  1. De uitzonderingen op het herroepingsrecht worden limitatief bepaald in artikel 53, onder titel 3, Hoofdstuk 1, boek VI (Wet op de handelspraktijken en consumentenbescherming) van het Wetboek van economisch recht !

  2. Op basis van bovenstaande bepalingen vallen alle constructies van het merk Grandcasa hieronder, daar het hier gaat over “ volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen”.

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan Chalet Center producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Chalet Center geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Chalet Center dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen en informatie welke door Chalet Center op de website worden weergegeven worden nauwkeurig gecontroleerd, desondanks kunnen er door programmeer en of typefouten onjuiste prijzen of onjuiste inhoud voorkomen. U kan zich hierop geen rechten ontlenen. Inhoud en prijzen kunnen wijzigen zonder dat daar vooraf communicatie over gepleegd wordt. Bij bestelling en/of betaling van een verkeerd geprijsd artikel zal Chalet Center u op de hoogte stellen en met u als dusdanig een regeling treffen. 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. Chalet Center hanteert wat betreft het leveren van roerende goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Meer uitgebreide garantievoorwaarden zijn afhankelijk van het product. Meer info hierover in de desbetreffende product catalogussen.

2. Chalet Center staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

3. Een door Chalet Center, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Chalet Center kan doen gelden.

4. Chalet Center garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties. De op het aankoopbewijs vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, komen de voorrij –en of verzendkosten voor rekening van Chalet Center. Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de consument.

5. Indien een klacht gegrond is, beslist Chalet Center of het artikel (gedeeltelijk) gerepareerd wordt of (gedeeltelijk) wordt vervangen.

6. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie :

a. bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid;

b. bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;

c. bij normale slijtage en/of natuurlijke werking van het materiaal;

d. bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

7. De verleende garantie geldt onverminderd de rechten die de consument heeft op basis van de wet.

8. U hebt alleen recht op garantie via Chalet Center wanneer u het product bij ons hebt aangeschaft.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. Chalet Center zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Eventuele wijzigingen in (aflever)adres en contactinformatie als telefoonnummer(s) en/of e- mailadres dient de consument tijdig voor aflevering aan Chalet Center door te geven.

4. In het geval van grotere pakketten zal er geleverd worden naast de (vracht)auto, aan de verharde openbare weg. Het is de verantwoordelijkheid van de chauffeur waar uiteindelijk het bestelde artikel wordt gelost. Dit kan eventueel in overleg met de consument gebeuren. Indien de chauffeur de goederen verder moet leveren dan de verharde openbare weg, kan Chalet Center nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitleveren en dit volgens de afgesproken leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen voor de verwachte leverperiode bericht. In samenspraak zal dan de verdere afwikkeling van de bestelling worden besproken.

6. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Chalet Center het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

7. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Chalet Center zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Chalet Center tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Chalet Center bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10. Het eigendom van de geleverde artikelen gaat over op de consument nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de artikelen gaat over op het moment van levering aan de consument.

Artikel 12 - Betaling

1. Alle producten die door Chalet Center in deze webwinkel aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op de website aangeboden worden. De aangegeven prijzen zijn inclusief 21% BTW. De betaling van het voorschot kan worden uitgevoerd via on line betalingssystemen, vermeld op de site of via overschrijving, steeds op : KBC BE15 7370 2968 0730 of BELFIUS BE97 0682 2834 9949 en dient binnen de 5 werkdagen na ontvangst orderbevestiging via mail door Chalet Center, met vermelding van bedrag, betalingsmededeling en leveringswijze, op eerder vermelde rekening gestort te zijn. Zolang er geen betaling is ontvangen van het voorschot wordt uw bestelling niet gevaludeerd. De betaling van het saldo kan gebeuren op de moment van aflevering of op een andere manier besproken met de Chalet Center diensten. De volledige betaling zal steeds moeten zijn voldaan ten laatste op de moment van aflevering. 

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Chalet Center te melden. 

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Chalet Center behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

4. Chalet Center aanvaardt betalingen met VISA en MASTERCARD. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.

Artikel 13 - Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Chalet Center, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

2. Bij Chalet Center ingediende klachten worden binnen een termijn van 48 uur gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Chalet Center binnen de termijn van 48 uren geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Chalet Center en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Chalet Center, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager

Contact
info@ChaletCenter.com

© copyright | Privacy statement | Cookie beleid | Algemene voorwaarden | Login